Szállítási és elszámolási feltételek.

Betont, mixerbetont - közvetlenül a gyártótól!!!

Szállítási és elszámolási feltételek:

Amennyiben más írásbeli megállapodás nem jön létre, az alábbi feltételek szerint vállaljuk transzportbeton értékesítését, a beton munkahelyre szállítását, illetve betonpumpa kapacitás biztosítását:

A szállító vállalja:

 1. A beton szállítója vállalja, hogy az alábbi feltételek szerint megrendelt transzportbetont és az árjegyzékben szereplő szolgáltatásokat, a közösen egyeztetett részletek szerint (szállítási időpont, cím, igényelt betonmennyiséget és betonpumpa kapacitást) biztosítja.

 2. Szállító minden szállítmányt ellát hivatalos szállítólevéllel, amely tartalmazza az összes (a kiszolgált termékre vonatkozó) mennyiségi és azonosítási adatot pl.: a Megrendelő neve, címe, a munkahely címe, a szállító neve, címe, a kiszolgált termék szabvány szerinti megnevezése, tömör mennyisége, konzisztenciája, esetlegesen egyéb tulajdonságai, a keverés időpontja (óra, perc pontosan) és a szállító gépjármű rendszáma. A szállítólevél 5 példányos. Az első példány a vevőt illeti a termék átvételekor, a második és harmadik példány a szállító példánya ezen köteles a vevő a teljesítés megtörténtét igazolni, a negyedik és ötödik példány a szállítást végző vállalkozó példánya. A munkahelyre történő szállítások esetén a szállítólevél minden esetben a gépkocsivezetőtől kérhető. A saját szállítással elszállított betonok esetében a szállítólevél a keverőmesternél vehető át.

 3. Szállító csak abban az esetben köteles többletmennyiséget szállítani, ha Megrendelő a vásárlási összegét tartalékkerettel növelte. A kiszállítási kötelezettség csak a tartalékkerettel növelt összegig igényelhető.

 4. Szállító nem tehető felelőssé, ha a betonozási munka, működési körén kívül eső körülmény miatt hiúsul meg! Ezek lehetnek: elektromos áramszünet, közút lezárás, közterület-foglalási engedély hiánya, ha a munkaterület akár közúton, akár a magánterületen nem közelíthető meg, az időjárás lehetetlenné teszi a betongyár működését illetve a beton kiszállítását vagy a kivitelezési munka elvégzését.

 5. A szállítást végző gépkocsivezető nem kötelezhető munkavédelmi szempontból veszélyesnek minősíthető munkavégzésre (pl.: csúszós veszélyes útszakasz igénybevétele, elektromos vezeték alatti veszélyes munkavégzés, a KRESZ előírásai által tiltott közterület használata).

 6. Szállító nem kötelezhető az előre kalkulált vételáron felüli mennyiségek teljesítésére.

Minőségi és mennyiségi garancia vállalás:

 1. Szállító, a hivatalos szállítólevél első lapjának (ez a Megrendelő példánya) hátoldalán szereplő részletes feltételek szerint szavatosságot vállal az általa szállított termékre.

 2. A termékkel illetve szolgáltatással kapcsolatos érvényes reklamáció csak írásban, szállítólevél másolatának csatolásával tehető. Az átvétel során észlelhető mennyiségi vagy minőségi észrevételt a szállítólevélen feltétlenül fel kell tüntetni, hiszen ezek későbbiekben nem érvényesíthetőek! Az átvétel során nem észlelhető tulajdonsággal kapcsolatos kifogást az észleléstől számított nyolc napon belül, írásban nyújtható be, a szállítólevélen feltüntetett címen.

 3. Minőségi reklamáció nem nyújtható be szabálytalan beépítés (tömörítési hiányok), utókezelési hiányok, bizonyítható többletvíz adagolása, PVC cső-csúszda hosszabbító használata illetve, munkahelyre érkezés után egy órán belül be nem épített betonfelhasználás esetén.

A Megrendelő kötelességei:

 1. A tényleges munkakezdés előtt legkevesebb 2 munkanappal hamarabb a szállításra vonatkozó megrendelését a 1037 Budapest, III., Kunigunda útja 82-84. sz. alatt lévő betongyári irodában személyesen leadja.

 2. A megrendeléssel egyidőben az előre kalkulált vásárlási összeget - előleg képpen - a gyár vezetője részére (átvételi elismervény ellenében) átadja. Megrendelő jogosult vásárlási tartalékkerettel emelt összeget fizetni annak érdekében, hogy lehetősége legyen a kiszállításkor az előre kalkulált mennyiségeket a tartalékkeret mértékéig növelni.

 3. Megrendelő köteles a szállítást végző gépkocsivezetőt a munkaterületen történő munkavégzésben segíteni, továbbá a balesetmentes munkavégzés veszélyeire a figyelmét felhívni. A munkaterületen belül a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani.

 4. Megrendelő vállalja, hogy a munkahelyre érkező szállítmányt egy órán belül végleges helyére juttatja, előírás szerinti tömörítéssel és utókezeléssel látja el.

 5. Megrendelő jogosult és köteles a szállítással kapcsolatos esetleges észrevételeit (a termékkel együtt átadott) szállítólevélen rögzíteni. Szakember által látható minőségi hiba (pl.: eltérő konzisztencia, nem megfelelő szemnagyság) esetén a szállítmány átvételét jogosult és köteles megtagadni, észrevételét a szállítólevélen rögzíteni, a szállítót értesíteni, és a szállítmányt visszaküldeni, egyben új szállítmányt igényelni.

 6. Megrendelő köteles az átvétel tényét a szállítólevélen aláírásával, céges vásárlás esetén aláírással és bélyegző lenyomatával igazolni.

 7. Megrendelő köteles a mixer és pumpa, (pumix) gépjárművek részére, az építkezés helyszínén, (a biztonságos közúti közlekedés érdekében) mosási lehetőséget biztosítani. Ez a művelet a mixer gépjármű csúszdájára, betonpumpa és pumix esetén a gém teljes hosszára és a puttony elmosására vonatkozik.

Mindkét félre vonatkozó feltételek:
 1. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az értékesítés általános feltételeit Megrendelő megismerte és elfogadta, továbbá a teljesítés műszaki tartalma (szállítási cím, beton mennyiség, minőség, és teljesítési időpont) rögzített, és a vásárlás előre kalkulált számlaösszegét szállító átvette.

 2. A megrendelés bármely eleme a munkavégzés előtti napon, munkaidőben módosítható, illetve lemondható.

 3. A tényleges költségek elszámolása a munkák elvégzése után (de legkésőbb három munkanapon belül) meg kell, hogy történjen. A tényleges (munkahelyen igazolt) mennyiségek alapján szállító elkészíti a számlát, amely az elszámolás alapja. Az előleg fel nem használt része visszajár, a hiányzó összeget Megrendelő köteles pótlólagos befizetéssel (a számla átvétele előtt) kiegyenlíteni.

Elszámolási szabályok:
 1. A transzportbeton egységára a szállítólevélen szereplő minőség alapján, az árjegyzéki ár szerint, illetve az egyéni megállapodásnak megfelelően kerül elszámolásra.

 2. A betonmennyiség, a szállítólevélen szereplő tömör köbméter szerint kerül számlázásra.

 3. A behajtási engedély költsége (amennyiben szükséges, és nem a Megrendelő biztosítja) a kiszállított beton mennyiségére vetítetten, felárként kerül elszámolásra.

 4. A szállítási költség, a megfelelő fuvarövezeti egységáron, a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, de fuvaronként, mixer szállítás esetén minimum 6 m3, billenős tehergépjármű esetén minimum 4 m3 mennyiség figyelembevételével kerül számlázásra. PVC toldócső használatát a szállítólevélen rögzíteni és igazolni szükséges, ez alapján kerül számlázásra. A betonszállító tehergépjármű, a munkahelyre érkezést követően 60 percen keresztül áll a Megrendelő rendelkezésére térítés nélkül, annak érdekében, hogy a beton bedolgozása megtörténjen. A munkahelyen eltöltött 60 perc után, megkezdett 15 percenként pótdíjat számítunk fel. Az állásidő megtörténtét a szállítólevélen rögzíteni, és igazolni kell.

 5. Betonpumpa elszámolása a gémhossznak megfelelő egységáron, a munkahelyen eltöltött legkevesebb 2 óra, ennél hosszabb igénybevétel esetén a munkahelyen igazolt, eltöltött óraszám figyelembevételével történik (megkezdett 0,5 órára felkerekítve), melyhez még hozzáadunk Budapesten 2 óra kiállási díjat, így összesen legkevesebb 4 munkaórát számlázunk. Budapest területén kívül további 1 órát számítunk fel. A pumpa elmosási ideje a munkahelyen töltött idő része, de nem haladhatja meg a 20 percet.

 6. Pumix elszámolása a gémhossznak megfelelő egységáron, a munkahelyen eltöltött legkevesebb 2 óra, ennél hosszabb igénybevétel esetén a munkahelyen igazolt, eltöltött óraszám figyelembevételével történik (megkezdett 0,5 órára felkerekítve), melyhez még hozzáadunk Budapesten 1 óra kiállási díjat, így összesen legkevesebb 3 munkaórát számlázunk. Budapest területén kívül további 1 órát számítunk fel. A pumix elmosási ideje a munkahelyen töltött idő része, de nem haladhatja meg a 20 percet.

 7. Toldócső használatát gépmunkanaplón rögzíteni és igazolni szükséges, amely alapján, az igazolt mennyiséggel kerül számlázásra.

 8. A tervezett munkakezdés előtt, négy órán belül történt lemondás esetén, a pumpa illetve pumix munkagépek kettő munkaóra költségét Megrendelő téríteni köteles.

 9. Amennyiben a Megrendelő, a megrendelt betonmennyiséget nem használja fel és a betongyár területére vissza küldi, ezt a tényt a szállítólevélen rögzíteni és igazolni szükséges, amely alapján Megrendelő ártalmatlanítási díjat köteles fizetni.

Vissza a lap elejére!

www.betoneladas.com

Értékesítés: +36(30)933-28-00

1097 Budapest, IX., Illatos út 8. T.: +36 30 326 7634,
1142 Budapest, XIV., Öv utca 23-25. T.: +36 30 687 2389,

Nyitvatartás: hétfőtől, péntekig: 700-tól 1630 -óráig, szombaton: 700-tól 1200-óráig.

- Akciós betonárak - Transzportbeton árak - Betonpumpa árak - Beton szállítás árlista - Betonlabor árlista - Adalékanyag árak - Betonszállítási feltételek - Környezeti osztályok - Link ajánló - Gyártóeszközeink - Referenciák - Kapcsolat-

.... mert építeni ÖRÖM!!!